Deprecated: Plik z Motyw nieposiadający header.php uznawany jest za przestarzały od wersji 3.0.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon header.php. in /home/aontv/domains/lokalnydzialacz.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5646
Cele Fundacji Lokalny Działacz - Fundacja Lokalny Działacz Cele Fundacji Lokalny Działacz - Fundacja Lokalny Działacz

Cele Fundacji Lokalny Działacz

Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie przedsiębiorców w rozwoju ich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie promocji i rozwoju firmy oraz kompetencji pracowników firmy;
2. Promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na arenie międzynarodowej;
3. Wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
4. Wspieranie edukacji pozaszkolnej i inicjatyw startupowych poszerzających wiedzę na temat przedsiębiorczości, nowych technologii i innowacyjności.
5. Stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;
6. Rozwój lokalny, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspólnot i społeczności oraz środowisk lokalnych;
7. Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionów, poprzez udzielanie pomocy finansowej, propagowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii, nowoczesnej organizacji pracy.
8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku emerytalnym, osób bezrobotnych, osób niezaradnych życiowo
9. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez pracy, wykluczonych czy zagrożonych utratą zatrudnienia;
10. Wspieranie inicjatyw lokalnych i oddolnych działań grup nieformalnych oraz innych organizacji.
11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
12. Działalność na rzecz rewitalizacji, w tym w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej;
13. Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. Promocja regionu, jego historii, zabytków oraz dziedzictwa przyrodniczego,
15. Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska, propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia;
16. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, wspieranie i upowszechnianie oraz propagowanie wspólnego uprawiania sportu i aktywnej rekreacji;
17. Promocja turystyki i krajoznawstwa.
18. Skupiania wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem regionu w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami.

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:

1. Inspirowanie ludzi do poszukiwania nowych pasji, zainteresowań, ciekawych form wspólnego spędzania czasu oraz sposobów budowania relacji z innymi.
2. Promowanie i tworzenie miejsc terapeutycznych w przestrzeni publicznej.
3. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do działań wspomagających i promujących rozwój osobisty.
4. Prowadzenie warsztatów, wyjazdów, turnusów, kuligów, rajdów, maratonów oraz innych wydarzeń związanych z celami Fundacji.
5. Działalność edukacyjną, szkoleniową oraz informacyjną.
6. Działalność promocyjną.
7. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji
8. Profilaktykę uzależnień.
9. Organizowanie i inicjowanie: form edukacji społecznej, psychologicznej, zdrowotnej, poradnictwa, terapii.
10. Organizowanie i udzielanie wsparcia dzieciom i dorosłym z rodzin dysfunkcyjnych.
12. działania w zakresie ochrony środowiska,
13. organizacja i promocja inicjatyw, oraz wydarzeń ekologicznych,
14. Prowadzenie programów merytorycznych, poradnictwa, działalność informacyjne czy konsultingowo-doradcza w zakresie przedsiębiorczości;
15. Działalność edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, wydarzeń, warsztatów, targów, konferencji i seminariów oraz innych eventów wspomagających rozwój, talenty oraz poszerzanie ścieżki kariery;
16. Działalność informacyjna w m.in. poprzez publikowanie i rozpowszechnianie artykułów, recenzji, broszur, folderów, e-kursów i webinariów.
17. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi w zakresie celów realizowanych przez Fundację.
18. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń, kontaktów powodujących zdobywanie większego doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości, wzajemnej motywacji oraz edukacji;

Fundacja realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:

1. Prowadzenie punktu działalności doradczej w zakresie rozwoju osób prawnych i osób fizycznych, oraz instytucji samorządowych i innych.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie kursów, szkoleń, oraz innych form związanych z regulaminem stowarzyszenia.
3. Tworzenie materiałów zarówno papierowych jak i cyfrowych w zakresie kursów, szkoleń, oraz innych form związanych z regulaminem stowarzyszenia.
4. Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
5. Prowadzenie i wspieranie inicjatyw w zakresie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Inicjowanie i wspieranie działań upowszechniających profilaktykę zdrowotną, prawidłowego odżywiania i nawadniania, wad postawy oraz dysfunkcji zdrowotnych, a także zapobiegania im w przyszłości i dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
7. Organizację wydarzeń i warsztatów, propagujących życie wiejskie i związane z nim różne formy pracy, oraz wyroby.
8. Prowadzenie punktów odbioru i segregacji tekstyliów oraz rzeczy pochodzących/nadających się do recyklingu.
9. Udzielanie pomocy w realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz tworzeniu nowych przedsiębiorstw.
10. Działalność badawczą m.in. przeprowadzanie analiz i ekspertyz i mentoring.